Produkty

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W CONTENT NETWORKS SP. Z O.O.

OGÓLNA INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zachowanie poufności danych jest dla Content Networks Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 474/476, 02-884 Warszawa (dalej Spółka) niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy odpowiednie środki ochrony danych. Dlatego w związku wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Spółka m.in.:

  1. Powołała zgodnie z art. 37 RODO Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
  2. Wdrożyła na podstawia art. 24 ust. 1 i 2 RODO dokumentację dotycząca ochrony danych osobowych tj.: Politykę Ochrony Danych.
  3. Zastosowała środki ochrony bezpieczeństwa danych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt RODO.

Celem wdrożenia ww. środków jest zapewnienie należytej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę jako administratora danych a dotyczących m.in. Klientów, Kontrahentów i Pracowników Spółki.

Spółka przechowuje zebrane dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jeśli okaże się, że dane osobowe muszą zostać przekazane poza obszar EOG zostaną zastosowane w zależności od potrzeby Standardowe klauzule umowne oraz Tarcza prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie przez okres wskazany w przepisach prawa albo dopóki będą one niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Masz prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).